Xuất phát điểm của Mou khi đến MU ??

Xuất phát điểm của Mou khi đến MU ?? quá cao so với 2 HLV trước đó

Xuất phát điểm của Mou khi đến MU ??